Főoldal Útlemondási szabályzat

Útlemondási szabályzat

Útlemondási (Storno) biztosítás

Kalkulált útlemondási biztosítás rövidített változat:

 

Biztosító: EUB Zrt.

1132 Budapest Váci út 36-38.

 

Utaskár e-mail cím: ugyfelszolgalat@eub.hu

 

Biztosított: Az a természetes személy ( fogyasztó), aki az utazási iroda által szervezett társas utazásra jelentkezik és a jelentkezéssel egy időben az útlemondási biztosítási díjat, kifizetik

 

Szerződő: Nirva Tours Kft

6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19.

Tel/fax: 62 534 310, nirva@vnet.hu vagy info@nirvatours.hu

 

Az útlemondási biztosítás az előleg ( vagy 30 napon belül a teljes részvételi díj) és a biztosítási díj befizetésével  veszi kezdetét és az utazás kezdő napjáig tart, addig biztosítja a pénzüket megfelelő szabályok betartása mellett:

 

Ezek a következők:

Utazás kezdő napja, kockázatviselés hatálya

1.Vonattal ( Mo-i indulás) utazásnál a vonat peronjának fellépése előtt

2.Társasút esetén  a meghírdetett indulási helyre való érkezés előtti időpontig.

3.Egyéni utazás esetén a magyar határig

4.Repülővel/ hajóval való utazás esetén a jegykezelés előtti ( Check-in előtt!)

   Pozsonyi , bécsi repülőtérről való indulás esetén szintén a jegykezelés előtti ideig tart

  ( Check-in előtt)

 

Biztosított illetve szerződő fél kötelessége, ha a jelzett időszak alatt bármilyen változás bekövetkezik, ami lehetetlenné teszi az utazását azt haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül) írásban közölni kell a Biztoítóval és az Utazási irodával. Amennyiben a Biztosítottnak nem áll módjában ezt megtenni, a család vagy vele együttutazónak lesz a kötelessége a 48 óra betartása a változást követően.

 

Biztosított utazásképtelensége:

1.Utazás képtelenség időpontja a betegség vagy esemény kezdőnapja. Ezt követően a biztosított köteles az útját 2 napon belül az utazási irodánál írásban lemondani, majd a bejelentést a Biztosító felé megtenni a fent leírt címen

- ha a Biztosított saját maga , hozzátartozója vagy vele azonos címre bejelentett élettársa

   elhalálozik.

-ha a Biztosított saját maga , hozzátartozója vagy vele azonos címre bejelentett élettársa

  Heveny megbetegedése vagy balesete miatt a Biztosított az utazást megkezdeni nem tudja.

  (Feltéve, ha ezek az okok az utazásra jelentkezéskor még nem állottak fent), (szülővel,

   nagyszülővel együtt utazó kiskorú gyermek esetén a szülő, nagyszülő utazásképtelensége

   a kiskorúra miden esetben kiterjed.)

-ha a Biztosított  vagy a vele együtt utazó hozzátartozója krónikus betegségének állapot

  rosszabbodása miatt a Biztosított az utazást megkezdeni nem tudja és ezt a tényt orvosi

  vélemény alátámasztja.

 

-ha az utazási szerződés megkötése a Biztosítottal együtt utazó összesen 2 személy

 (megállapíthatóan és azonosíthatóan) történt , és a másik személyis rendelkezik a Biztosító

  Útlemondási szerződésével, a másik személy előzmények nélkül bekövetkező betegsége,

  balesete illetve halála is jogosult a Biztosított útjának lemondására.

 

-A Biztosított lakásában betöréses lopást követnek el vagy a lakást tűz, villámcsapás,

  Robbanás, árvíz, vihar, felhőszakadás, hó nyomás, jégverés, földcsuszamlás, földomlás,

  légjármű vagy műhold lezuhanása kár érte és a Biztosított otthoni jelenléte az utazás

  időpontjában feltétlenül indokolt.

 

A felsoroltakon kívül a Biztosító más jogcímen Biztosítást nem nyújt!

A kár bejelentés személyesen vagy írásbeli lemondással, majd az Utazási irodánál kapott kárbejelentő lapon történik

 

Az utas által fizetendő önrész a biztosítási díjon felül- a lemondási költség 20%-a . A fizetendő önrész a kárrendezéskor kerül levonásra.

 

Az utazás képtelenséget a Biztosítottnak bizonyítani kell a következőkkel:

-A Biztosított  vagy hozzátartozó vagy vele együtt utazó köteles a következő okiratokat,

  Igazolásokat  azok rendelkezésre állását követő  8 napon belül A Biztosító társaságnak benyújtani.

 .Körzeti orvosi kezelő karton másolat, szakorvosi vagy kórházi szakorvosi ambulánslap,

  Kórházi zárójelentés másolata (diagnózis, kezelések leírásával). Halotti bizonyítvány,

  rokonsági fokot, igazoló dokumentumot, Rendőrségi, tűzoltósági vagy Biztosítói igazolás..

  Az Utazási iroda által átadott bizonylatokat: eredeti számlák, pénztárbizonylatok,  

  Aláírt jelentkezési lapot, utazási szerződés és a kitöltött kárbejelentő lapot., átutalás esetén

  a bank bizonylatokat. A biztosító az ügy tisztázásához , bizonyításához a felsoroltakon

  kívül egyéb dokumentumokra van szüksége, arról haladéktalanul értesíti a biztosítottat vagy

  hozzátartozóját.

 

  A Biztosító a kártérítés összegét a társas út szervező iroda által az utazási szerződésben

  közzétett lemondási szabályok figyelembe vételével határozza meg.

 

  A biztosító döntésének esedékessége az utolsó bizonyító okirat vagy dokumentumok

  beérkezését  követő 20.nap.

 

 A Biztosító mentesül a károk kifizetése alól, ha a Biztosított vagy annak hozzátartozója

  a  szükséges bizonyítékokat a  Biztosító által meghatározott időben nem nyújtja be vagy

  megtagadja.

 A Biztosító mentesül a károk kifizetése alól, ha a Biztosított vagy annak hozzátartozója az

    utazás képtelenségre vonatkozó bejelentési határidőt elmulasztja.

 

A Biztosított vagy hozzátartozója a Biztosító által hozott döntést nem fogadja el panasszal élhet személyesen vagy telefonon, de legjobb írásban, akár e-mailben.

Az itt leírtak az útlemondási Biztosítási szabályzatnak csak kivonatolt része. A részletest a linkre kattintva olvashatja el. Más Biztosítóval is kapcsolatban állunk, ahol a storno vagyis az útlemondási biztosítás magasabb díjtétel mellett nem köt ki önrészt vagy a kockázatviselése másra is kiterjed pl. előre nem gondolt pótvizsga vagy a munkáltató felmondja az alkalmazását stb..

  

Megrendelés előtt, kérjük feltétlenül olvassa át!

Ez a szabályzat a saját szervezésű utazásainknál kötendő 1,5% storno biztosítás részletes leírása.

Nyomtatás

Ez a weboldal az Ön kényelmes böngészésének érdekében cookie-kat használ. Elfogadom